Founding Board Committee

•Director-General: Xu Jialu


•Deputy Director: LAU Ting、Geng Zhiyuan


•Secretary-General: Shi Zhengxin


•Director: Xu Jialu、LAU Ting、Geng Zhiyuan、
•(In alphabetical order)
           Bao Xuequan  Mi Yongsheng  Pan Shiyi
           Shi Xuecheng  Shi Zhengxin   Wu Jingwei
           Zhang Jiyu           
           
•Supervisors:Wang Zhikun、Hu Lianping
Technical Support : Bei Jing Onwin Technology co.,Ltd
京ICP备09078864号